Medycyna pracy

Ośrodek Diagnostyki Medycznej oferuje kompleksową obsługę zakładów i firm w dziedzinie medycyny pracy. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. (Dz.U. z dnia 13 sierpnia 1997 r.) o służbie medycyny pracy zobowiązuje pracodawcę do zapewnienia i sfinansowania pracownikom profilaktycznej opieki medycznej. Pracodawca ma obowiązek zawarcia umowy z wybraną placówką medyczną na przeprowadzenie badań profilaktycznych na okres nie krótszy niż rok. Badanie profilaktyczne Medycyny Pracy polega na sprawdzeniu predyspozycji pracownika do pracy na określonym stanowisku z uwzględnieniem czynników szkodliwych. Opinia lekarska jest wydawana przez lekarzy uprawnionych do przeprowadzania i wydawania stosownych zaświadczeń.
Zakład pracy musi wystawić pracownikowi stosowne skierowanie na badania profilaktyczne zawierające:

  • informację o miejscu zatrudnienia
  • pieczątkę nagłówkową firmy z numerami NIP i REGON oraz podpis osoby upoważnionej do wystawienia skierowania ( kierownik działu lub specjalista BHP )
  • informację o stanowisku i rodzaju pracy
  • informację o rodzaju badania (wstępne, okresowe, kontrolne)
  • w przypadku osób niepełnosprawnych informację o grupie inwalidzkiej
>> pliki (druki) do pobrania

Skierowanie na badanie profilaktyczne jest ważne trzy miesiące od daty wystawienia.
Badania profilaktyczne wykonują jedynie lekarze uprawnieni do badań profilaktycznych. Posiadają oni specjalizację z medycyny pracy oraz są wpisani do rejestru lekarzy przeprowadzających badania profilaktyczne w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Gdańsku. Lekarze medycyny pracy wydają orzeczenia na drukach określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 maja 1996 r. Dz.U.Nr 69, poz.332.
Ośrodek zapewnia diagnostykę laboratoryjną potrzebną przy przeprowadzaniu badań okresowych oraz świadczenie lekarskich konsultacji specjalistów: neurologa, laryngologa oraz okulisty.

W Ośrodku Diagnostyki Medycznej wykonywane są następujące badania profilaktyczne:

Badania wstępne

Badaniom wstępnym, które są obowiązkowe, muszą poddać się wszystkie osoby ubiegające się o pracę lub o zmianę stanowiska, na którym wystąpią szkodliwe czynniki dla zdrowia. Pracownik nie posiadający aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwskazań do pracy nie może być dopuszczony do pracy, a odpowiedzialność za dopuszczenie do pracy spoczywa na pracodawcy.

Badania okresowe

Badaniom okresowym muszą poddać się pracownicy przed zakończeniem daty ważności poprzedniego zaświadczenia. Każde zaświadczenie lekarskie musi zawierać datę następnego badania. O dacie kolejnego badania decyduje lekarz profilaktyk w zależności od rodzaju wykonywanej pracy przez zatrudnionego.

Badania kontrolne

Badaniom kontrolnym muszą poddać się pracownicy, którzy byli na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni. Badanie kontrolne może zostać przeprowadzone na podstawie przedstawionego zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego zakończenie leczenia pacjenta.

Badania sanitarno-epidemiologiczne

Badaniom sanitarno-epidemiologicznym muszą poddać się osoby, które wykonują taką pracę, w trakcie której może dojść do przeniesienia zakażenia na inne osoby

Badania inne z zakresu medycyny pracy

Badania kierowców - wszystkie kategorie
Badania kandydatów do wszystkich typów szkół ponadgimnazjalnych i wyższych
Badania osób zawodowo narażonych na działanie promieniowania jonizującego
Badanie kandydata do objęcia urzędu sędziego lub prokuratora
Badania osób ubiegających się o prawo jazdy

MIĘDZYNARODOWE ŚWIADECTWA ZDROWIA

Pliki (druki) do pobrania

Godziny pracy ośrodka: Adres: Rejestracja telefoniczna:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 20.00
sobota: 9.00 - 13.00
ul. Starowiejska 47
81-363 Gdynia
e-mail: rejestracja@odm.pl
58 620 13 59
58 688 80 11
600 298 240
600 298 944
600 298 936
Partnerzy: